X

Pozastavení prodeje na eshopu


Do odvolání pozastavujeme prodej na eshopu. Nebudou tedy vyřizovány žádné objednávky. Děkujeme za pochopení


Přihlášení / registrace

Rychlý kontakt: +420 608 834 867

Najdete nás na ...

Košík icon
Právě se nacházíte: Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Fun Guj

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti FUNGUJ Michal Adamec, K Botiči 409/2, 101 00 PRAHA, IČO 64889196, DIČ CZ7411223677 (dále též jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod FUNGUJ“). Internetový obchod FUNGUJ je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fun-guj.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nabídka internetového obchodu FUNGUJ platí pouze pro Českou republiku. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetovém obchodě FUN-GUJ může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským účtem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • 3. Pro objednání zboží vyplní kupující formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 • 4. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil detailně s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce.
 • 5. Internetový obchod FUNGUJ obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 • 6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • 7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • 8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 • 9. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu FUNGUJ kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • 10. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu FUNGUJ pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
 • 11. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v eshopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Dle těchto obchodních podmínek bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží. Výše kupní ceny odpovídá kupní ceně příslušného zboží v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv..
 • 12. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení (akceptaci) objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.
 • 13. Po potvrzení objednávky emailem je objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího.
 • 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Zaslání zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, s výjimkami uvedenými v následujícím odstavci.

 • Zboží je zasíláno expresní zásilkovou službou PPL. Při dokončování objednávky si zákazník vybere způsob dopravy a platby.
 • Po uplynutí lhůty pro doručení se zásilka vrací zpět k fun-guj.cz a příjemci je zaslána faktura na úhradu poštovného.
 • Ceny za doručení jsou platné pouze pro území ČR.

Dodací lhůta

 • Zboží expedujeme zpravidla týž den od přijetí objednávky (platby). V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
 • Zásilka je doručena zpravidla do 24 hod po expedici, nenastanou-li zvláštní nebo neočekávané situace (sněhová kalamita...).
 • Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zanechá zasílatel (PPL) na uvedené adrese písemnou zprávu o úmyslu zásilku doručit a pokus s doručením opakuje ještě jednou následující pracovní den.
 • PPL doručuje balíky po celé ČR.

Způsoby placení

 • Kupující může cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Dobírkou zboží je placeno při převzetí od doručovatele
  • platba převodem na účet prodávajícího č. 27-6306150287/0100 (Komerční banka)

Převzetí zboží

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud zjistí poškození obalu, doporučuje prodávající sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Podepsáním přepravního dokladu kupující souhlasí s převzetím zboží. Důrazně zákazníkům doporučujeme zásilky s křehkým zbožím (klece, plastové přepravky, WC...) zkontrolovat ihned při převzetí před dopravcem. Pokud dojde během přepravy k jejich poškození, ihned na místě o tomto spediční společnost informujte a předejte zboží k reklamaci. Naše zásilky jsou vždy pojištěny, kontrolovány a odesílány nepoškozené. Pokud spediční firma reklamaci neuzná, zašlete zboží s reklamačním protokolem a fakturou na naši poštovní adresu. Bez reklamačního protokolu spediční firmy nebude reklamace z naší strany akceptována.
 • Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

IV. Záruční podmínky

 • Výrobcem udávaná trvanlivost dodávaných krmiv je vetšinou 12 – 18 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby. Při standardním uskladnění a přepravě zboží, odpovídající druhu krmiva, si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka.
 • Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatele obchod.fun-guj.cz. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady.

V. Další práva a povinnosti

 • Programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám neoprávněně užít programové vybavení. Webové rozhraní lze využívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich užitím.

VI. Reklamační podmínky

 • 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace FUNGUJ a právním řádem platným v ČR.
 • 2. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 • 3. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 • 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 • 7. Ustanovení předchozího bodu se nepoužije:
  • a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
  • b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  • d) vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
 • 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 4 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • 9. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • 10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.
 • 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • 12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 • 13. V případě poskytnutí záruky za jakost se zárukou za jakost prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 • 14. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 • 15. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.
 • 16. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamce.
 • 17. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy v době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 18. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • 19. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese provozovny uvedenou na faktuře: Michal Adamec, K Botiči 409/2, 101 00 PRAHA
  • a) musí být kompletní (včetně příslušenství, atd.)
  • b) bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že kupující reklamované zboží koupil/a u prodávajícího (kopie faktury, kterou dostal/a spolu se zbožím)
  • c) bude doprovázeno dopisem (nebo komentářem na faktuře), kde kupující popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 • 20. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 • 21. V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové adrese prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu FUNGUJ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.
 • 3. Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 2 hodin od objednání, pouze po dohodě s prodejcem, případně poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením přijetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít; v případě doručování prostřednictvím provozovatel poštovních služeb uplynutím lhůty 5 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • 4. Je – li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2014 a jejich ustanovení jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených od 1.1.2014 .

IX. Ochrana osobních údajů

 • 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailová adresa a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu FUNGUJ a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.
 • 2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu FUNGUJ dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování svých osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.
 • 3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů prodávajícím v databázi zákazníků, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám A to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním na adresu obchod.funguj@gmail.com
 • 4. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje se nepředávají žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení této informace a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů, kteří jsou pověřeni prodávajících dodávkou zboží. Těmto budou sděleny pouze informace nezbytné pro doručení zboží.

V Rychnově nad Kněžnou…dne 1. 1. 2014

FUNGUJ.

Proč produkty od nás

Rychlé dodání – 90 % zboží máme skladem a proto jsme schopni Vám ho dodat do 48 hodin od objednávky. Doprava zdarma u vybraných druhů krmiv. Slevové akce a věrnostní program pro naše zákazníky.

Jak nakupovat

Výběr zboží – pro výběr můžete použít filtry. Vybrané zboží vložte do košíku tlačítkem koupit. Pokračovat v nákupu můžete stisknutím tlačítka zpět k nákupu. Kontrolovat obsah košíku můžete stisknutím ikonky košíku v pravém horním rohu. K dokončení objednávky Vás povedou další kroky v sekci košíku.

Doprava

V našem obchodě máte k dispozici následující možnosti dopravy zboží po České Republice:

Osobní odběr
Zboží si můžete odebrat osobně u nás ve skladu v Javornici. Nutná domluva předem.

PPL
Zboží zašleme až k Vám domů profesionální přepravní službou PPL.

2013 © fun-guj.cz
Všechna práva vyhrazena

Vyrobili:
EasyWay Creative